Suos cultores scientia coronat
                                        Knowledge crowns those who seek her
                                                                           Vědění korunuje ty, kteří jej hledajíO NÁS

Moderní doba je poznamenaná rozmachem investigativní žurnalistiky, která se dívá veřejným i podnikatelským subjektům pod pokličku. Z české strany se často setkáváme s klasickou ukázkou mlžení, pro které v češtině nemáme výraz.
V angličtině se tomu říká “SPINNING“: SPINNING THE TRUTH [mlžení pravdy]

Nejčastěji se můžete setkat s podobnou formulací:
Spinning facts to suit the purpose“ je ve smyslu ohýbání faktů, aby vyhovovaly účelu.
Spinning the truth until no one can tell what the truth is.“ ohýbání pravdy tak dlouho, až nikdo nedokáže říci, co je pravda.
Spinning the truth“ znamená výklad faktů (zaujatou interpretaci), aby vypadaly přívětivěji v zájmu někoho či něčeho.

Spinning“ the situation to suit ones needs. jednoduše “Spinning“ = máš probém, udělej z něj problém někoho jiného!

Zapsaný spolek SPINNING GUIDE.CZ (dále jen "spolek") je dobrovolné, nezávislé a nepolitické seskupení, které sdružuje členy na základě společného zájmu v souladu s ústavou a zákony České republiky.

Spolek má tři stěžejní cíle:

1. Investigativní činnost:

 • zodpovědné hledání objektivní pravdy důkladným a soustavným zkoumáním a rozkrýváním netranspa- rentních, chybějících, podezřelých okolností a nepravostí;
 • vyhledávat literaturu faktu;
 • vyhledávání a sbírání informací včetně pátrání po skrytých a neodhalených skutečnostech;
 • služby výměny informací;
 • vyhledávání analýz a důkladné prozkoumání informací;
 • zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost pro rozhodce a rozhodčí řízení;
 • služby týkající se vyšetřování v oblasti střetu zájmů a arbitráže.

2. Poradenství pro výše uvedené služby.

3. Publicistika:

 • Informovat veřejnost prostřednictvím publikační a osvětové činnosti zveřejňováním vyhodnocených, ověřených, pravdivých a nezkreslených výsledků a zjištění z výše jmenovaných činností spolku.
 • Pravidelné medializace pomocí různých médií od masových v podobě televize, rozhlasu, novin a online prostředků až po specializovanější periodika a publikační aktivity přispíváním textů na webové portály a do městských Zpravodajů i periodik jiných vydavatelů.
 • Vydávat a šířit odborné a osvětové publikace a informační materiály přispívající ke zpopularizování dohledaného a o výsledcích výzkumů.
 • Spolupracovat se sdělovacími prostředky.

Vzrůstající moc podnikatelů a politické elity s sebou přinesla i řadu negativních jevů, které do značné míry opanovaly rozvoj drobných podnikatelů a ovlivnily život obyvatel naší republiky.
Pro naši činnost je důležitá nezávislost a zachování objektivního přístupu. Nehájíme zájmy žádné politicko-podnikatelské skupiny a jako nezávislý spolek uznáváme princip plurality názorů a objektivního nahlížení na stav věci. Jdeme cestou spolutvorby a proto máme zájem reagovat na podněty veřejnosti. Chceme sloužit jako prostředek, kterým může kterýkoli občan upozornit veřejnou správu na nepravosti či nedostatky. Máme zájem na uchovávání tradic a historických faktů.  Nabízíme možnost diskuze na neutrální půdě všem, kterým netransparentní problémy nejsou lhostejné.Copyright © 2014
SPINNING GUIDE.CZ, z.s.

Pokud není uvedeno jinak, texty na těchto stránkách lze volně a bezplatně použít za dodržení podmínek licence Creative Commons Česko [CC-BY-NC-ND], které umožňují veřejné šíření,
kopírování, pokud se nejedná o komerční využití, text je šířen v nezměněné podobě a je uveden autor. – více v sekci Licence CC.