Suos cultores scientia coronat
                                        Knowledge crowns those who seek her
                                                                           Vědění korunuje ty, kteří jej hledajíLICENCE CC

Licence Creative Commons BY-NC-ND
Pro možnost využití obsahu našich stránek udělujeme CC (Creative Commons) licenci typu CC-BY-NC-ND. Tento typ licence Vás opravňuje s dílem nakládat v následujícím rozmezí:

Právo dílo šířit (z angl. Share) tzn. kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti.
Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník) a jako jeho součást jej v nezměněné podobě šířit dál;

a to za následujících podmínek:

Uveďte autora (z angl. Attribution) tzn. při šíření díla nebo jeho pracování uvádět údaje o díle jako: autor, název díla, url, apod.
Neužívejte dílo komerčně (z angl. Noncommercial) tzn., že s obsahem webových stránek lze nakládat pouze pro nekomerční účely. Tím se rozumí, že při šíření díla vám nesmí plynout žádný finanční zisk. Za nekomerční využití se považuje výměna díla za jiné (např. prostřednictvím výměnných sítí).
Nezasahujte do díla (z angl. No Derivatives) není povoleno jakkoliv dílo upravovat, pozměňovat či doplňovat, nebo ho jako celé či jeho část zpracovat s dílem jiným.

ZDE UVÁDÍME PŘÍKLAD, JAK PŘEVZATÝ TEXT OZNAČOVAT:

SPINNING GUIDE.CZ [online], 2014 [cit. 2014-03-01], sekce O nás - článek xxxx. Dostupné na http://spinningguide.cz/onas/article.pdf, podléhající licenci Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

NEBO

Michaela Buchníčková, xx název příspěvku xxxxxx. SPINNING GUIDE.CZ: oficiální internetová stránka zapsaného spolku SPINNING GUIDE.CZ [online], 2014 [vid. 2014-03-01]. Dostupné na http://spinningguide.cz/onas/article.pdf, podléhající licenci Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalČASTÉ DOTAZY UŽIVATELŮ WEBOVÝCH STRÁNEK:
1. Co jsem povinna udělat při převzetí a šíření některého z Vámi publikovaného textu nebo jeho části a co nesmím?
K textu jste povinna uvést:
- jméno autora a případně dalších osob, které jsou uvedené jako spoluautoři díla
- název díla
- URL odkaz na CC licenci, tedy CC-BY-NC-ND nebo jiný typ licence, který je uveden pod předmětným textem.


Nesmíte:
- převzatý text nijak upravovat

2. Je to zdarma?
Ano, všechny CC licence jsou bezúplatné. S licencovanými díly smíte nakládat tak dlouho, dokud dodržujete licenční podmínky zvoleného typu CC licence.

3. Lze se dohodnout i na jiném typu CC licence?
Ano, kontaktujte nás za účelem uzavření samostatného Dodatku, ve které sjednáme možnost s dílem nakládat nad rámec licenčních podmínek. Šíření a nakládání s dílem se pak řídí podle Dodatku, který doplňuje typ CC licence uváděné na stránkách.

4. Mohu Váš text použít v jiném jazyce?
Překlad textu se považuje za úpravu díla, tedy zásah do obsahové integrity díla stejně jako by dílo bylo pozměňováno, doplňováno nebo spojeno s jiným dílem. Na stránkách udělený typ CC licence toto nepovoluje. Je nutné nás kontaktovat a dohodnout se na samostatném Dodatku ke smlouvě.

Dotazy byly zpracovány podle české verze licenčních podmínek převzatých z webové stránky CreativeCommons.cz, autora Creative Commons Česká republika, 2014, dostupných na http://www.creativecommons.cz/483/otazky-pro-uzivatele-dila/, podléhající licenci CC-BYCopyright © 2014
SPINNING GUIDE.CZ, z.s.

Pokud není uvedeno jinak, texty na těchto stránkách lze volně a bezplatně použít za dodržení podmínek licence Creative Commons Česko [CC-BY-NC-ND], které umožňují veřejné šíření,
kopírování, pokud se nejedná o komerční využití, text je šířen v nezměněné podobě a je uveden autor. – více v sekci Licence CC.